Колеж "София" - качественото образование, достъпно за теб

 

Колеж “София” предлага редовно, задочно обучение и обучение по индивидуален план в редица специалности.

 

Колеж “София” е създаден съгласно Закона за Народната просвета и е част от образователните структури в България. Лицензиран е от МОН за всяка професия. Ние предлагаме високо-професионална, компетентна и конкурентна на националния и европейски пазар на труда квалификация.

Защо да изберете Колеж "София"?

  

Колеж “София” предлага квалификация, отговаряща на изискванията на българския и европейски пазар на труда чрез:  

 • Редовно, задочно обучение и чрез самостоятелна подготовка;
 • Перспективни, и с голямо търсене на пазара на труда, специалности;
 • Легитимност на предлаганите учебни програми;
 • Висококвалифицирани преподаватели;
 • Съвременни методи и форми на обучение;
 • Съвременна и модерно оборудвана учебно-материална база;
 • Учебни комплекси, разположени в централната и най-комуникативна част на София;
 • Достъпна цена, съобразена с възможностите на българските граждани;
 • Разсрочено плащане на семестриалните такси;
 • Закрепена с договор възможност за придобиване на висше образование;
 • Уважение и коректност към всеки избрал да следва при нас;
 • Висока взискателност към подготовката на обучаемите;
 • Придобиване на документ с европейска валидност.  

Документите, издавани от Колеж “София”, са съобразени с Единна Квалификационна Рамка, която отговаря на Европейските стандарти за продължаващо обучение и образование. Дипломираните колежани имат възможност чрез трансфер на натрупаните кредити да продължават своето професионално обучение както в България, така и в Европа.  Квалификациите, придобити в колежа, се използват като вход за учене във висшето образование.

Колеж “София” предлага съвременно специализирано обучение, което:

 • Стимулира ученолюбието на колежаните и желанията за продължаване на образованието;
 • Е фактор за създаване на ценностна система в обществото и бизнеса;
 • Създава конкурентни специалисти на националния и международния пазар на труда;
 • Прилага международни стандарти в образователната си политика;
 • Формира практико-приложни знания и умения в партньорство с други обучаващи организации, наши и чуждестранни компании;
 • Създава международна перспектива на обучените специалисти;
 • Стимулира адаптацията на обучените специалисти към условията на европейския пазар на труда.

Дейността си в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение започнахме през 2005 година.

В системата на професионалното образование и обучение заемаме водещо място в областта на съвременните изисквания към формите и методите на професионална подготовка.

В обучението участват хабилитирани преподаватели с богат академичен опит и такива с дългогодишен професионален стаж, придобит от ръководните длъжности, които заемат в съответната професия. Предлагат се утвърдени от лицензиращите държавни органи учебни програми, доказали своите стойности в практиката на европейското професионално образование и обучение.

Член сме на Българската асоциация на частните училища. Поддържаме активно сътрудничество с Нов Български Университет, Варненски свободен университет и Висше училище по застраховане и финанси.

Имаме договор за продължаване на образованието на нашите випускници в бакалавърски програми на Нов Български Университет, Варненски свободен университет и Висше училище по застраховане и финанси.

Обучаваме специалисти по договор с Министерството на отбраната и други министерства и ведомства.

От 2008г. имаме прием на обучаеми от други държави.

 

Образователни принципи и дейности на Колеж “София”

 

 • Спазване на традициите на българското професионално образование и обучение;
 • Прилагане на международния и европейски опит в професионалната подготовка на обучаемите;
 • Съвременна образователна и управленска структура на обучаващата организация;
 • Оптимално съчетание на теоретичната с практическа част на образованието и обучението;
 • Широко застъпено чуждоезиково обучение;
 • Придобиване на степен за професионална квалификация по лицензираните специалности;
 • Адаптиране на учебните планове към структурата и съдържанието на обучението във ВУЗ по съответните специалности.

Основните цели на Колеж “София” са:

 

 • Утвърждаване и развитие като авторитетна обучаваща организация в областта на професионалното образование и обучение.
 • Реализиране на национални и международни партньорски обучаващи програми.
 • Разширяване на възможностите за трудова и професионална реализация на националния и европейски пазар на труда.

Организираме и провеждаме професионално обучение на български граждани и чужденци, съобразно личните интереси и възможности за овладяване на част от професия или за придобиване на степен на професионална квалификация, за реализация в икономиката и другите сфери на обществения живот и задоволяване потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда.

За постигане на поставените цели Колеж “София” изпълнява следните задачи:

 • Извършваме проучвания на нуждите на пазара на труда;
 • Привеждаме учебните планове и програми в съответствие с ДОИ и нуждите от специалисти;
 • Използваме в обучението преподаватели с висока квалификация и професионален опит;
 • Развиваме библиотека в помощ на обучението със съвременни и актуални издания;
 • Осигуряваме непрекъсната възможност на обучаемите да ползват ИНТЕРНЕТ;
 • Поддържаме и развиваме съвременна учебно-материална база;
 • Активно участваме в мероприятия и форуми по професионалното образование и обучение.

Системата за управление на качеството е структурирана и цялостно логически обвързана с планирането както в дългосрочен, така и в средносрочен и краткосрочен план. Изградената действаща система за качество е основният инструмент за постигане на качествено обучение.

Обхватът на системата за качество е:
 • Обучение по специалности и професионални направления;
 • Обучение за повишаване на квалификацията;

Целенасочено създаваме принципи, които определят разработването и предоставянето на програми от определения обхват. Тези принципи се съпътстват от процедури, което гарантира, че механизмите на системата за качество са ефективно приложени за всяка специалност и дисциплина.

Основните принципи са:
 • Програмите се планират и разработват в съответствие с очакваните обучителни резултати и потребности на обучаемия и съобразно мисията и основните ни приоритети;
 • Участниците /обучаемите/ в програмите се планира да получават услуга и подръжка, която изцяло е интегрирана/неразделна част/ от системата за качество на обучителната услуга;
 • Планът за развитие на информационната инфраструктура от всички нива поддържа цялостната ни система;
 • Всяка програма използва квалифициран преподавателски състав, свързан пряко със системата за подръжка на обучаемите;
 • Програмите осигуряват възможности за взаимодействие и ефективен достъп до обучителни ресурси.

Основен елемент на системата за качество е частта, включваща разработените процедури по преглед от ръководството, чрез които системно се проверява адекватността, пригодността и ефективността на внедрената система за управление на качеството по отношение на резултатите.

Ръководството планирано предприема действия по следните направления:

 • Вътрешен одит на образователната, изследователската и управленската дейност;
 • Преглед на политиката по качеството и целите по качеството;
 • Състояние на документацията от системата по качество и нейната адекватност по отношение на националните и международни стандарти, както и констатации по нейната актуалност;
 • Информация за проведените вътрешни одити, самооценка и необходимите коригиращи действия, включително предложения за превантивни действия;
 • Анализ на сигналите, мненията и препоръките на обучаеми и преподаватели;
 • Състояние на дейността по осигуряване на учебния процес;
 • Състояние на квалификацията на преподавателския и административен състав и необходимост от допълнително обучение;
 • Информация и необходими действия по лицензионния режим.

Министерството на образованието и науката на основание чл.11,ал.3 от Закона за народната просвета, във връзка с чл.18, ал.2, т.1 от Правилника за за прилагане на ЗНП и чл.17 от Наредба № 7/25.06.2001г. издаде заповед № РД – 14-35 /27.04.2006 год.; № РД – 14-145/15.05.2008г. № РД-14-069/22.06.2010г.; № РД 14-30/09.05.2014г.

Националната агенция за професионално образование и обучение на основание чл.42,т.2 от Закона за професионалното образование и обучение и решение с протокол № 01 /26.01.2005 г. на Управителния съвет, издаде лицензия № 200412231 за създаване на Център за професионално обучение, който функционира върху учебната и материална база на Колеж “София”

Българска асоциация на частните училища прие за пълноправен член ЧПК “София” на 05.07.2007г.