Екскурзовод

С развитието на туристическия сектор в страната се увеличава и нуждата от екскурзоводи.

Цели на обучението

Основна цел на обучението е придобиването на професионални компетенции за упражняване на професията “Екскурзовод”. Лицата, придобили професионална квалификация, трябва да притежават висока обща култура, познания във всяка област, свързана с природни забележителности, исторически и културни паметници, с постиженията и социално-икономическото и културно развитие на нашата страна.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

– познава и прилага основните правила за безопасна работа, при работа да не замърсява околната среда, да познава и използва личните и колективните предпазни средства;
– използва ефективни средства за комуникация, да прави отчет на извършената работа;
– познава общите икономически принципи за организация и развитие на туризма;
– познава правата и задълженията си съгласно Кодекса на труда и нормативната база в туризма, да разбира договорните отношения между работодател и работник;
– осъзнава своята роля и място при решаването на проблеми, вземането на решения и участието в работата на екипа;
– знае общите правила за работа с компютър;
– ползва специализирани програмни продукти в интернет;
– осъществява комуникация на чужд език при изпълнение на задълженията си.
– използва чужд език по време на работа;
– прилага и контролира санитарно-хигиенните изисквания по време на работа;
– прилага комуникативни умения;
– прилага технологията на туристическото обслужване;
– оперира с техническите съоръжения;
– познава правната уредба в туризма;
– притежава познания по културология и делово общуване;
– разполага с познания по маркетинг и реклама;
– владее спецификата при работа с чуждестранни туристи.
– познава стандарта на обслужване на различните работни места (на открито, в автобуса, в музея, в хотела, в зала и по туристическите обекти);
– знае терминологията в туристическото обслужване;
– прилага системите на организация на труда;
– води оперативна, статистическа и счетоводна дейност;
– познава хигиенните изисквания за местата, посещавани от туристите;
– знае специфичните условия на туроператорската и турагентската дейност;
– има познания по маркетинг и реклама;
– владее особеностите на културния, селския, ловния, конгресния, алтернативния и други видове туризъм;
– анализира тенденциите в развитието на международния туристически пазар;
– познава организационните връзки и политиката на фирмата;
– знае конюнктурата на международния туристически пазар и туристическата политика на страната ни;
– използва компютър и други съвременни технологии за своето самоусъвършенстване.

Съдържание на обучението

1. Прилага основните принципи за източници на риск; безопасност на работното място и не лична хигиена и хигиена на работното място; допуска замърсяване на околната долекарска помощ; среда. пожарна и аварийна безопасност; здравословни и безопасни условия на труд.
2. Познава принципите на деловото културология; общуване и прилага различни методи бизнес – правила и принципи; на комуникации при общуването. чужд език.
3. Умее да работи по установените отчетност на фирмата; форми и срокове за водене на мениджмънт; оперативна, статистическа и икономика. счетоводна дейност.
4. Познава правата и задълженията управленска структура; си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда.
5. Знае договорните отношения трудовоправно законодателство; между работодател и работник. трудовоправни отношения в производственото звено (предприятието); нормиране на труда; заплащане на труда; длъжностна характеристика; структура на фирмата.
6. Умее да работи в екип. организация на трудовия процес; групово трудово поведение; мотивация и мотивационни процеси.
7. Прилага социалнопсихологически управление на персонала: изисквания и норми за ръководство, – определяне потребностите от персонал; познава социалнопсихологическите – подбор, назначаване, освобождаване; особености при обслужването и – организиране на трудовия процес; поведението на туристите, познава – оценяване и заплащане на труда. Социалнопсихологическите особености на персонала, обслужващ туристите.
8. Осъществява професионален граматически и лексикални единици по чужд език; контакт с туристите на чужд език. специализирани издания и списания на чужд език.
9. Знае общите правила за работа с конфигурация на компютъра; компютър и умее да ползва устройства за въвеждане и съхраняване на данни; програмни продукти. намиране и съхраняване на информация; работа с програмни продукти за създаване на елементарни документи;съвременни технологии.
10. Познава степените на развитие на отрасъл “Туризъм” география и икономика на туризма. като основен сектор в икономиката на страната ни
11. Познава общите икономически географски особености на туризма в България; принципи за организация и развитие особености при обслужване на чуждестранни туристи; на туризма. икономическо значение на туризма у нас.
12. Познава географските, география на България; историческите, културните и национални исторически забележителности; етническите особености на етимология на географските и историческите наимено- различните области и етноси в вания на областите и районите в страната ни; страната ни. културни и религиозни празници на различните етноси в България.
13. Използва съвременни методи при методология на туризма; работата си с чуждестранните туристи. психология на движението в групи.
14. Познава икономиката и икономика; мениджмънта в туристическата фирмен мениджмънт; индустрия. политика на фирмата.
15. Прилага понятия по културология комуникации и бизнес; и делово общуване. вербална и невербална комуникация.
16. Анализира предстоящи прояви, обработва и представя предварителен подбор; крайните резултати в доклад. отчетност на проявите.
17. Разчита и ползва географска, географски карти; техническа, счетоводна и др. счетоводни документи. документация, свързана с дейността му.
18. Прилага знания по география на география на туризма; България, история на българския история на България; народ, неговите нрави, традиции, развитие на българската икономика; обичаи; икономическото развитие, нрави, традиции и обичаи на българите. социалното осигуряване и здравеопазването.
19. Организира и осъществява фирмен стандарт за обслужване на гости; цялостния процес по посрещане, маркетинг; настаняване, съпровождане и фирмен мениджмънт; изпращане на туристите. терминология на туристическата индустрия.
20. Обезпечава и предоставя културология; необходимата информация по география и история на България; маршрута и туристическата програма. история на духовната и материалната култура.
21. Упражнява контрол върху познаване видовете категоризация на средствата за състоянието на техниката в подслон; превозното средство, състоянието на познаване на договорните отношения. стаите в хотела, залите за изхранване и развлечения.
22. Обработва счетоводни документи фирмена политика; и предоставя счетоводен отчет. фирмен мениджмънт; счетоводна отчетност; взаимоотношения на работодател и работник.
23. Организира и осъществява терминология на туристическата индустрия; цялостния процес по посрещане, настаняване, фирмен стандарт за обслужване на гости; придружаване и изпращане на туристите. странознание на България и на страните, от които са туристите.
24. Проучва потребителското търсене. маркетинг; фирмен мениджмънт.
25. Обезпечава и предоставя странознание на България и на страните, от които са необходимата информация по туристите; маршрута и туристическата програма. методика на туристическото обслужване.
26. Извършва цялостната дейност по фирмен мениджмънт; организиране на туристическата програма. фирмен стандарт за обслужване на гости.
27. Контролира: терминология на туристическата индустрия;
– състоянието на техниката в превозното средство; фирмен стандарт за обслужване на гости;
– състоянието на стаите в средствата за подслон; Кодекс на труда.
– състоянието на залите за изхранване и развлечения;
– изпълнението на задачите от обслужващия персонал (според договорните отношения);
– спазването на нормативните изисквания за качество на услугите;
– трудовата дисциплина;
– спазването на безопасността на труда;
– изпълнението на ежедневните мероприятия по програмата.
28. Инструктира туристите за мерките правилник за вътрешния ред; за сигурност и безопасност. фирмена политика; морал и етика.
29. Обработва счетоводни документи, фирмена политика; извършва счетоводна дейност и фирмен мениджмънт; предоставя счетоводен отчет. счетоводна отчетност.