Фотограф - Фоторепортер

Фотографът с четвърта степен на професионална квалификация умее да регистрира или възпроизвежда (мултиплицира) фотоизображения върху светлочувствителни носители – класически или цифрови.

Той може да управлява, ръководи, координира и контролира дейността на специализиран екип от асистент-фотографи, художници, дизайнери, осветители, компютърни специалисти, мениджърски екип, както и помощен персонал и сътрудници(гримьори, модисти, фризьори и др.).
В тази връзка той трябва да познава отлично професионалната работа на фотографа и да притежава икономически и управленскизнания и умения.
Фотографът може да работи самостоятелно или в екип; в интериор или екстериор.
Организира дейности по заснемане на различни обекти и събития – политически,обществени, културни, природни и др.
При изпълнение на поръчки от възложители трябва да е толерантен към желанията им, но същевременно да има собствено мнение и да споделя и отстоява професионалните и естетическите си възгледи.

За упражняване на професията фотографът трябва да умее да проявява търпение, отзивчивост и разбиране, да притежава богато въображение и идеи. Уменията да осъществява професионална и творческа комуникация с работния екип и да управлява дейността на сътрудниците си имат водещо значение при практикуването на професията.

Фотограф-приложникът трябва да умее да използва подходящо композиционно решение и организация на двуизмерното фотографско изображение.
При изпълнение на професионалните си задачи той трябва задълбочено да познава и умело да борави с фотографските процеси, специалните и новите техники, с фотографските изразни средства и с основните свойства на фотографията -реалистичност, документалност, аналитичност и фрагментарност.
В своята дейност фотографът използва апаратура – аналогова и цифрова, снимачни светлочувствителни носители, различни видове обективи, фотографски осветителни прибори (постоянни и импулсни) и допълнителните фотографски принадлежности и аксесоари.

Познава и прилага:

– техниките за обработване на класически снимачни материали – черно-бели и цветни, негативни, позитивни и обратими;
– начините за създаване на цифрово изображение и неговата компютърна обработка, както и видовете и способите на неговото опредметяване – мастилено- струйни и лазерни принтери, минилабове, офсетов печат и др.;
– основните закономерности в експонометрия, колометрия и дензитометрия.
Познава фотографските жанрове (натюрморт, пейзаж, архитектурна, портретна и актова фотография), използва видовете снимачен подход към действителността – регистративен, документален, репортажен и постановъчен.
Фоторепортерът подготвя фотографска информация за публичния обществено- политически, стопански, спортен и културен живот от страната и чужбина. Създава фотографски творби, планира, подготвя и създава журналистически материали, предназначени за публичните печатни и електронни медии.
Той може самостоятелно да планира или да подготвя и заснема по поръчка на възложителя снимков материал, предназначен за електронни, печатни или други медии.
Фоторепортерът подготвя коментар или текст под снимките и изпълнява дейности по техническо обработване и изпращане на снимките до съответната медия.
Фоторепортерът работи в динамична среда. Той заснема материалите си в интериор или екстериор, понякога в отдалечени райони на страната или извън нея. Отразява тежки произшествия, природни катаклизми, военни действия и други събития, свързани с риск и заплаха за здравето и живота. Обработката на материалите се извършва на мястото на събитието.
Освен да умее да работи по класическия способ във фотолаборатория, той трябва да владее и техническите средства от последната генерация на цифровите технологии.
Необходимо е да умее да контактува с представители от различни сфери на обществения живот, с хора от различни социални и етнически групи. Спазването на делови тон и поддържането на етични отношения с колегите си от редакционната колегия, с техниците по поддръжка на снимачната, компютърната и фотолабораторната техника, с доставчици на фотоматериали и др. са предпоставка за успешна професионална реализация.
Трябва да умее да организира подходяща екипировка, да пристига своевременно на мястото на събитието, да избира подходящо място и типажи за снимане, да обработва за кратко време и да изпрати бързо материалите си в редакцията на агенцията или изданието, за което работи.
За успешното упражняване на професията фоторепортерът трябва да е енергичен, решителен, упорит и любознателен, да има бързи реакции, да умее да отличава значимото от общото, да запазва самообладание в кризисни ситуации и да пресъздава вярно събитията.
За успешното изпълнение на професионалните задължения е необходимо фоторепортерът да взема творчески и управленски решения, да умее да ръководи екип и да разпределя материални и финансови ресурси.
По време и след приключване на снимките полага необходимите грижи за съхранението на техниката и на заснетия материал, като се съобразява със съответните метеорологични условия.
Задължително изискване за успешна работа на фотографа с четвърта степен на професионална квалификация е неговото физическо състояние, като от особена важност е доброто зрение.
За успешното упражняване на професията „Фотограф” са необходими управленски качества и организационни способности за работа в екип, комуникативни способности със сътрудниците и клиентите, много добра концентрация и наблюдателност.
Придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията „Фотограф” могат да работят на свободна практика или по трудово правоотношение в национални и местни ефирни и кабелни електронни медии, както и в киностудии, на следните длъжности от НКПД: единична група 3431 Фотографи и 7321-2032 Фотограф, фотогравюри.

Цели на обучението

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

• познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
• умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;
• познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;
• познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;
• умее да работи в екип, активно участва при разпределение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнението им и търси помощ от тях, носи отговорност;
• осъществява ефективни работни взаимоотношения с колегите си;

• повишава квалификацията си;

• демонстрира творчески идеи, подходи и умения;
• умее да намира информация в интернет с помощта на компютър, работи със специализирани програмни продукти и продукти за създаване на документи;
• осъществява комуникация и ползва техническа документация на чужд език;
• спазва професионалната етика и има етично поведение.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

• познава различните видове електронни и печатни медии, тяхната структура и дейност;
• познава процеса на производство на медийните продукти;
• познава фотографската, осветителната и лабораторната техника;
• има знания за обработка на филмови и фотоматериали и познания върху звука;
• познава форматите и носителите на визуална информация;
• познава характеристиките и разпознава основни епохи и стилове в изкуството;
• спазва етапите в изграждането на художествена творба;
• прилага изискванията и принципите за изграждане на композиция;
• познава възникването и развитието на фотографията;
• познава популярни фотографски творби и умее да ги анализира с характерната терминология и изразни средства;

• спазва нормативните документи, валидни за Европейския съюз и България, отнасящи се за дейностите, свързани с фотографията и фотографската продукция;• притежава управленски умения и качества да ръководи фотографско студио, фотоотдел или екип;

• познава и прилага процесите, технологиите и методите, специфични за фотографската продукция;
• осигурява подходящи условия за протичане на работния процес;
• притежава знания, умения и компетенции за организиране на дейностите по заснемането, обработката и презентацията на фотографски изображения;
• познава и използва технологията за обработка на класически фотографски материали и цифрови записи;
• използва съвременни програмни продукти, предназначени за обработката, подготовката и реализацията на презентации на фотографски цифрови изображения.

Резултати от ученето

1. Спазва правилата за безопасна работа
1.1. Познава правилата за безопасност и реагира адекватно при необходимост
1.2. Контролира спазването на санитарно-хигиенните норми на повереното му работно място
1.3. Работи в съответствие с изискванията за опазване на околната среда
1.4. Познава опасностите от рискове в зависимост от спецификата на работния процес
2. Организира и координира работата на група или екип
2.1. Осъществява комуникация с членовете на работния екип
2.2. Познава принципите на професионалната етика и ги прилага като модел на поведение
2.3. Координира работата на група от хора, като познава силните и слабите страни на всеки член от екипа
3. Използва информационни и комуникационни технологии и техника
3.1. Използва съвременни информационни технологии за професионалната си дейност и професионалното си развитие
3.2. Работи със специфични за фотографската професия компютърни програми
3.3. Използва по време на работа съвременни комуникационни технологии за общуване с екипите
4. Работи с фотографска апаратура и техника
4.1. Работи с аналогова и цифрова фотоапаратура, с принадлежности и основни прибори
4.2. Работи с помощна фотографска техника – осветителни тела и прибори, фонове, видове стативи, основни фотографски помагала
4.3. Работи с компютърна техника за обработката на цифрово фотографско изображение
4.4. Познава параметрите и възможностите на съвременните фотокамери и техните принадлежности за използването им при конкретни снимачни задачи
4.5. Организира правилното съхранение на техниката и заснетите фотографски кадри; създава и води фотоархив (фотобанка) на продукцията си
4.6. Определя мерки за подобряване режима и условията за съхранение на техниката
4.7. Избира подходяща апаратура за изпълнение на конкретна задача
4.8. Предприема предпазни мерки и взема решения за ремонт при възникване на проблеми с поверената му техника и апаратура
4.9. Контролира дейностите по експлоатация на техниката
5. Спазва изискванията на трудовото законодателство
5.1. Познава документите, свързани с трудовото законодателство – трудов договор, допълнително споразумение, длъжностна характеристика и др.
5.2. Познава изискванията на Кодекса на труда, свързани с работното време, почивките, отпуските, формите на заплащане и други права и задължения на лицата, практикуващи творчески професии
5.3. Съставя документи, свързани с постъпване и напускане на работа, ползване на отпуски, писма, становища, предложения и др.
5.4. Познава специфичните изисквания за заемане на различни длъжности
6. Планира и организира фотографските задачи
6.1. Координира дейността на ръководните, счетоводните и художествено-творческите сътрудници, с които работи
6.2. Обосновава с аргументи вземането на финансово- счетоводни и управленски решения
6.3. Отговаря за собствената си работа и за работата на екипа, който ръководи
6.4. Периодично прави оценка на извършената работа от екипа
6.5. Планира работата, като се информира за предстоящи актуални и значими събития в страната и в чужбина
6.6. Води преговори и предлага творческо и технологично решение на поставени от възложители фотографски задачи
6.7. Следи за съвременните тенденции в техническото и творческото развитие в областта на фотографията
6.8. Следи дейността на конкурентни фирми и нововъведения, съобразени с творческите постижения и икономическата им политика
6.9. Организира и осъществява различни тематични фотоизложби
6.10. Участва в консултативни специализирани съвети, журита и пленери, тематично насочени към изобразителното изкуство и художествената фотография
7. Заснема различни фотографски видове и
7.1. Владее постановъчната работа при заснемането на предметите (предметна фотография, натюрморт и др.) жанрове – мода,реклама, натюрморти, пейзажи, архитектурна, портретна и актова фотография
7.2. Отчита спецификите при заснемане на обекти и събития в интериора и екстериора, като преценява и определя подходящия, целесъобразен начин за заснемането им (регистративен, документален, репортажен или постановъчен)
7.3. Създава взаимоотношения между основните и второстепенните градивни композиционни елементи в изображението по време на снимачния процес и при окончателната обработка на изображенията
7.4. Организира композиционното разположение на обектите във фотографския образ
7.5. По време на снимачния процес преценява посоката на изобразяваното движение с цел съдържателно-емотивно пресъздаване на сниманото събитие, обект или явление
7.6. Познава фотографските процеси и основните свойства на фотографията (реалистичност, документалност, аналитичност и фрагментарност); използва характерните изразни средства
7.7. Работи със специализирани програмни продукти за обработка, подготовка и реализация на презентации на фотографски цифрови изображения
8. Прилага специални фотографски техники
8.1. Прилага специални техники – фотограма, фотобарелеф, фотомонтаж, изохелия, ефект на събитие и др.
8.2. Практикува и други видови техники – например сериграфия, фотографска пластика
8.3. Пренася фотографски образ върху нетрадиционни подложки – стъкло, керамика, плат, дърво и т.н.
9. Познава фотографските основни свойства, изобразителни и специфични фотографски изразни средства и процеси и ги прилага в работата си
9.1. Познава и използва в работата си традиционните изобразителни и специфични фотографски изразни средства и похвати
9.2. Прилага знанията си за основните композиционни закони, както и тяхното целесъобразно творческо нарушаване
9.3. Познава и прилага техники за обработване на класическите снимачни материали (черно-бели и цветни негативни, позитивни и обратими)
9.4. Прилага знанията си за създаване на цифрово изображение и неговата компютърна обработка
9.5. Познава и използва различни видове и способи на опредметяване на изображението – експонометрия, колометрия и дензитометрия
9.6. Познава и използва техника за опредметяване на изображението – мастилено-струйни и лазерни принтери, минилабове, офсетов печат и др.
10. Организира и контролира работата на екипа в студиото
10.1. Разпределя работата, съгласува с екипа целите, дейностите и отговорностите
10.2. Осигурява екипната работа, като прави промени и разрешава конфликти
10.3. Оценява компетенциите и прави предложения за повишаване квалификацията на членове от екипа
10.4. Упражнява билд-редакторска дейност при работата на ръководения от него екип
11. Осъществява контакти с клиенти
11.1. Контактува с клиенти на български и на чужд език
11.2. Попълва документи за приемане на поръчки, тяхното одобрение от възложителя и окончателното им предаване
11.3. Прилага индивидуален подход според нуждите и изискванията на клиента, като се стреми да отстоява професионалните и естетическите си възгледи
12. Създава фотографски журналистически материали, предназначени за печатните и електронните медии
12.1. Умее да изготвя специални фотокореспонденции – репортаж от гореща точка, репортажен портрет, фотоесе, фотопътепис
12.2. Планира работата си, като се информира от медиите – печатни и електронни, за актуални и значими събития
12.3. При заснемане умее да представя информацията обективно, без да проявява и отразява личното си отношение
12.4. Изготвя подходящ коментар или текст под снимковия материал
12.5. Адекватно реагира в зависимост от политическата и икономическата обстановка на мястото или събитието
12.6. Подготвя в кратки срокове своя екип, фотографската техника и документация
12.7. Проявява съобразителност и самообладание на мястото на събитието
12.8. Обработва фотоматериалите след заснемане на фотокореспонденцията
13. Осъществява контакти с медии и институции
13.1. Води устна и писмена комуникация с медии и институции на български и на чужд език
13.2. Използва индивидуален подход според нуждите и изискванията на медията или институцията, като се стреми да отстоява професионалните си и естетически възгледи
13.3. Попълва документи за приемане на поръчки от възложителя
13.4. Сключва различни видове договори, попълва правилно необходимите финансови документи.