Обучение

Колеж “София” предлага следните форми на обучение. Продължителността на обучението за всички специалности е две години. Преминаването от една в друга форма на обучение става в края на учебната година. 

РЕДОВНА

Тази форма на обучение е дневна и присъствена. Учебните занятия са в блокове по шест часа, предимно сутрин.

ЗАДОЧНА

Тази форма на обучение се провежда, чрез двуседмични очни занятия. Изпитната сесия е в края на семестъра.

САМОСТОЯТЕЛНА

Тази форма на обучение се провежда, чрез самостоятелна подготовка и семестриални изпитни сесии.

ДИСТАНЦИОННА

Провежда се по учебни дисциплини (модули). За всеки модул обучаемия получава на електронната си поща учебните материали, които трябва да изучи за определено време.

Определят се две дати за изпити-предварителен и основен изпит. На датата за предварителен изпит, може да се яви всеки колежанин. Предварителния изпит е предназначен за обучаеми, които имат знания и умения по учебната дисциплина и могат да положат изпита в по-кратки срокове. Останалите обучаеми полагат изпита на втората дата.

Изпитните работи се изпращат по електронен път и се определя време за тяхното решаване. Изпитните работи могат да бъдат-тестове, задачи, курсови работи, казуси и др. Решените изпитни работи, след изтичането на определеното време се връщат по електронен път обратно за оценяване.

Консултации с преподавателите и администрацията се провеждат, чрез телефон, електронна поща, скайп и на място. Обучението завършва с държавни изпити, които са задължително присъствени: първи ден – изпит по теория на професията, втори ден – изпит по практика на професията (защита на проект).

РЕД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ „БАКАЛАВЪР”

Степен за висше образование „бакалавър” можете да получите, след успешно завършване на Колеж „София” и продължаващо обучение във висшите училища, с които колежа поддържа договорни отношения повече от десет години. Продължаващото обучение във Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър” се провежда в гр.София в сградата на колежа и е с продължителност  две  години.

ВНИМАНИЕ:

РЕКЛАМИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КОЛЕЖИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР” ИЛИ ОБУЧЕНИЕ ПО ДВЕ СПЕЦИАЛНОСТИ СА ВЪВЕЖДАЩИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ.