Предприемачество и мениджмънт

Тази специалност предлага възможности за кариерно развитие във всяка една икономическа област. Уменията и знанията, които се придобиват по време на обучението, могат да се използват и за развитието на собствени малки и средни предприятия. Специалността подпомага развитието на лидерски качества, вземане на решения, управление на процеси и хора, инициативност и отговорност. Подходяща е както за хора без професионален опит, които искат да имат собствена компания или да развият стартъп, така и за хора с опит, които искат да се развиват в кариерата. 

Каква дейност извършва фирменият мениджър?

  •  Фирменият мениджър организира дейностите в малки, средни и големи организации и/или предприятия от всички отрасли на стопанството. Той създава условия за здравословни и безопасни условия на труд на персонала.
  •  Фирменият мениджър познава характеристиките на отрасъла и използваните в производството суровини, материали и готови изделия, както и оборудването, обзавеждането и технологията на извършваните производствени дейности или услуги в предприятието.
  • Фирменият мениджър организира и участва в процеса на стратегическо и оперативно планиране на дейността на предприятието и изпълнява спазването на графиците, като в случай на отклонение взема подходящо решение.
  • Фирменият мениджър организира маркетинговата дейност на предприятието, анализира проучването на търсенето и предлагането на пазара на произвежданите стоки или услуги, след което предлага подходящи решения. Той поддържа картотека с доставчици и клиенти на предприятието, пряко участва при търговски преговори,разработване на оферти и сключване на договори с тях. Организира и участва в процесите на търговския обмен, представяне (презентиране) на дейността на предприятието пред настоящи и бъдещи партньори (български или чуждестранни).
  • Фирменият мениджър познава нормативните документи, свързани с дейността и документооборота в предприятието, може да подписва документи, за които е упълномощен от ръководителя и/или главния счетоводител. Той участва в инвентаризации и комисии за оценка на текущите и нетекущите активи в предприятието. Може да предлага придобиване или бракуване на машини, съоръжения, стопански инвентар и други стопански средства.
  • Фирменият мениджър прави анализ на потребностите от наемане на персонал, участва в подбора и оценката на персонала, делегира права и задължения, съдейства за микроклимата, взема решения за повишаване квалификацията на заетите впредприятието лица. Той контролира спазването на вътрешнофирмения ред, условията за здравословни и безопасни условия на труд, работното време, поведението по време на работа, нивото и качеството на обслужване, на производствените графици, правата и задълженията по Кодекса на труда и другите нормативни документи, свързани с изпълняване на длъжностните характеристики на наетите лица.
  • Фирменият мениджър управлява маркетинговата дейност, анализира процесите на пазара, възможните рискове и предлага подходящите управленски решения. Той носи отговорност за взетите решения и резултатите от тяхното прилагане в дейността на предприятието. Той трябва да е носител на предприемачески идеи и да умее да управлява проекти, които да повишат количествените и/или качествените показатели от дейността на предприятието. Той контролира приходите, разходите и финансовия резултат от дейността на предприятието и участва в управлението и анализа на финансово-икономическото състояние.
  • Фирменият мениджър работи предимно в офис, но част от дейността му се осъществява в производствените (складовите или други) помещения или извън предприятието. Той използва офис техника и приложни програмни продукти, свързани с изпълняваните от него дейности за планиране, организиране и управление на дейността на предприятието. Използването на чужд език подпомага контактите с чуждестранни търговски партньори. Работният ден на фирмения мениджър е с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда
  • Фирменият мениджър трябва да притежава лидерски и предприемачески умения, да демонстрира увереност пред търговските партньори, да има авторитет пред персонала и спазва морално-етични норми на поведение. Фирменият мениджър трябва да проявява отговорност, инициативност, коректност, прагматично мислене, комбинативност и да умее да оценява рисковете и възможните последици при вземане на управленски решения.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

След завършване на обучението по професията, обучаваният ще може да:

* познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
* умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;
* познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;
* работи в екип, като участва активно при разпределение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнението им и търси помощ от тях;
* осъществява ефективни работни взаимоотношения с колеги и с прекия си ръководител;
*разбира своята роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
* умее да намира информация с помощта на компютър, работи с програмни продукти за създаване на текст, електронни таблици и база данни;
* познава структурата и организацията на предприятието, правомощията на длъжностните лица;
* прилага изискванията и регламентите на нормативните актове при изпълнение на задълженията си, спазва правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията;
* разбира задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес, организира ефективно работното си време и работното си място, планира и организира изпълнението на текущите си задачи, решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
* анализира промените в макро- и микрообкръжаващата среда;
* анализира възможностите, заплахите, силните и слабите страни на предприятието;
* анализира промените в макро- и микрообкръжаващата среда;
* описва основните документи и процеса за кандидатстване и управление на проекти, финансирани от ЕС;
* организира, планира и контролира маркетинговата дейност;
* организира производствената, складовата, транспортната и другите дейности в предприятието;
* умее да прогнозира за възможни рискове от настъпване на застрахователни събития;
* характеризира методите за проучване и сегментиране на пазара; определянето на целеви пазар, пазарна ниша и пазарен прозорец;
* описва основните цели и структура на стоковата, пласментната, ценовата, комуникационната, сервизната и иновационната политика на предприятието;
* проучва потребителското поведение и факторите, влияещи на начина за вземане на решение за извършване на покупка;
* идентифицира, проучва и класифицира доставчиците на материали, суровини, техника и оборудване, сервизни услуги;
* оценява качеството на извършената работа съгласно нормативните изисквания;
* прилага статистически методи при анализ на дейността на предприятието;
* организира системата за управление на предприятието според неговата специфика;
* разработва стратегически план за развитие на предприятието;
* способства за разработване на маркетинговата политика и стратегия на предприятието;
* води търговски преговори;
* води бизнес кореспонденция;
* характеризира снабдяването, съхранението, изписването на суровини, материали, детайли, възли, незавършено производство и готова продукция и т.н.;
* подготвя презентация за дейността на предприятието на изложения и панаири;
* прилага различни методи и техники за планиране дейността на предприятието – проучване, снабдяване, производство, пласмент, съхранение, транспорт, администриране и др.;
* характеризира съдържанието и етапите на подготовка на административна, търговска, транспортна, складова, тръжна и проектна документация;
* умее да приложи технологията за изготвяне на производствена програма на предприятието – номенклатура, асортимент и качество на продукцията;
* изброява основните управленски функции и начините за вземане на управленски решения;
* посочва основни подходи за разработване на бизнес стратегия;
* анализира и прогнозира дейността на предприятието;
* разработва основната структура на бизнес план;
* организира система за подбор, набор, атестиране, стимулиране, мотивация и активизиране на персонала;
* попълва различни видове документи, свързани с дейността на предприятието (вкл. и финансово-счетоводни);
* анализира счетоводната информация и правилно я използва при управление на предприятието.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕТО

1. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения
1.1. Прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд
1.2. Обслужва правилно и безопасно технологичното оборудване
1.3. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място в съответствие със здравословните и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните изисквания
1.4. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.5. Не замърсява с работата си околната среда
1.6. Оказва долекарска помощ
2. Познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления, анализира факторите, които ги пораждат
2.1. Изброява правните форми на предприятието и техните предимства и недостатъци
2.2. Характеризира организационната и управленската структура на предприятието
2.3. Разпознава функционалните връзки между отдели и работни места
2.4. Анализира промените в макро- и микрообкръжаващата среда
2.5. Анализира възможностите, заплахите, силните и слабите страни на предприятието
2.6. Обяснява връзките и зависимостите между предприятие, община и държавните институции
2.7. Характеризира институциите за финансови услуги
2.8. Формулира целите, задачите, структурата и основното съдържание на фирмената политика
2.9. Описва целите, задачите и формите на фирмената култура
3. Познава пазарните отношения, мястото и ролята на институциите, предприятията и лицата
3.1. Анализира и избира институции за финансови услуги
3.2. Съдейства в подготовката, организирането на процеса за кандидатстване и управление на проекти на ЕС
3.3. Контрол на работна документация
4. Контролира процеса на попълване на документи
4.1. Прилага изискванията за опазване на офис техниката, с която работи
4.2. Умее да ползва програмни продукти
4.3. Прилага текстообработващи програми, програми за оформяне на електронни таблици и графика, програми за изготвяне на презентации
4.4. Намира информация в интернет, ползва електронна поща, осъществява комуникация с различни технически средства
4.5. Контролира процеса на създаването и поддържането в актуален вид уебстраницата на предприятието
5. Разработва политиката, свързана с маркетинговата и търговската дейност и следи за спазването на изискванията, свързани с документооборота в предприятието
5.1. Изброява реквизитите и правилата за тяхното попълване на унифицирани, стандартни форми на документи
5.2. Изброява финансово-счетоводните документи
5.3. Следи за своевременно изготвяне на протоколи, сведения, доклади и отчети
5.4. Контролира състоянието на административната, търговската, транспортната, складовата, тръжната и проектната документация
5.5. Обработва, сортира и съхранява статистическа и друга информация Комуникация с колеги, клиенти, партньори и доставчици
6. Осъществява ефективна комуникация, умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа
6.1. Търси и намира информация чрез интернет
6.2. Общува с колеги, ръководство, контрагенти и партньори, като спазва правилата на фирмената култура
6.3. Открива и формулира проблеми и предлага мерки за тяхното решаване
6.4. Взема решения при разрешаване на възникнали конфликтни ситуации
6.5. Осъществява ефективна комуникация при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип
6.6. Води разговори чрез различни комуникационни средства
7. Осъществява устна и писмена комуникация с клиенти, партньори и доставчици на чужд език
7.1. Използва основната професионална терминология на учжд език
7.2. Осъществява комуникация на чужд език при изпълнение на професионалните си задължения – писмено и устно
7.3. Контролира подготовката на писмена кореспонденция, договори, оферти на чужд език съобразно вътрешнофирмения ред в организацията
8. Анализира проучването на търсенето и предлагането на пазара на произвежданите стоки и услуги
8.1. Характеризира мястото, ролята и значението на стопанските субекти в икономиката на страната
8.2. Описва организацията на работата в индустрията и търговията на едро и дребно
8.3. Характеризира видовете пазари, сектори и интереси на пазара на продукция, стоки и услуги
8.4. Прилага основните елементи на маркетинговата политика
8.5. Проучва дейността на конкурентите
8.6. Прилага ценовата политика
8.7. Използва рекламата като средство за увеличаване на продажбите
8.8. Използва статистически методи за анализ на потребителското търсене
8.9. Предлага нови средства и методи за увеличаване на продажбите
8.10. Прави изводи за рискове и възможни грешки при реализиране на продуктите или услугите
Разработване на бизнес план
9. Участва в разработването на бизнес план на предприятието
9.1. Посочва основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план
9.2. Обяснява производството и целите на предприятието
9.3. Прави анализ на възможностите за развитие
9.4. Проучва и оценява пазарната активност
9.5. Идентифицира конкурентите на предприятието
9.6. Характеризира продуктите/услугите, предлагани от предприятието, и начините за формиране на цената им
9.7. Планира продажбите
9.8. Прави прогнози за приходите и разходите, възможните инвестиции и нови финансови източници
9.9. Изчислява печалбата на предприятието
9.10. Прави оценка и анализ на риска и предлага пътища за преодоляването му
9.11. Представя и съгласува бизнес плана с ръководителите си
10. Разработва план за стратегическо управление на предприятието
10.1. Разработва фирмена философия
10.2. Прави ситуационен анализ
10.3. Разработва сценарий
10.4. Определя стратегически цели
10.5. Разработва стратегии
10.6. Оценява и прави избор на подходяща стратегия
10.7. Разработва алтернативни подходи за оперативно планиране
10.8. Изготвя оперативни планове
Организация на персонала
11. Познава структурата и организацията на предприятието
11.1. Описва организационната и управленската структура на предприятието
11.2. Обяснява функционалните връзки между отделите в предприятието
11.3. Участва в изготвянето на длъжностни характеристики за всички работни места в предприятието
11.4. Описва компетенциите, необходими за изпълнение на задълженията на работещите
11.5. Характеризира задълженията на заетите лица, както и отговорността, която носят за всяка от дейностите
11.6. Участва в изграждането на фирмената култура
12. Познава трудовото законодателство, разбира договорните отношения между работодател и работник
12.1. Познава общите принципи на трудовото законодателство
12.2. Изброява правата и задълженията на участниците в трудовия процес
12.3. Участва в провеждане на интервю за постъпване на работа на нови работници и служители
12.4. Участва при оценяването и подбора на кандидати за работа
12.5. Изготвя документите и участва в процедурите при възникване или прекратяване на трудовите правоотношения на заетите в предприятието
13. Ръководи и контролира работещите в предприятието
13.1. Провежда по график оперативки и съвещания
13.2. Разпределя конкретните задачи
13.3. Делегира права и търси отговорност на персонала
13.4. Инструктира персонала и контролира качественото изпълнение на задачите
13.5. Разрешава проблеми, свързани с човешките ресурси
13.6. Информира се за нови подходи в сферата на управление на човешките ресурси и се старае да повишава професионалната си квалификация
14. Оценява качеството на извършената работа в предприятието в съответствие с нормативните изисквания
14.1. Описва качеството на проектиране и планиране на дейността
14.2. Характеризира качеството на документацията и документооборота
14.3. Описва качеството на производството и пласмента
14.4. Посочва параметрите на качеството на стоката
14.5. Характеризира изискванията за съхраняване и експедиция на продукцията
14.6. Описва начините за контрол на качеството на монтаж и сервиз
14.7. Посочва контролните механизми на качеството на комуникацията
14.8. Характеризира изпълнението на базата на постигнатите резултати
15. Оценявапотребностите от повишаване на квалификацията на лицата, заети в предприятието, или от наемане на нов персонал
15.1. Периодично изготвя доклади за недостатъчни или за липсващи умения на работниците, необходими за качествено изпълнение на трудовите дейности
15.2. Участва при подготвяне на задания за обучение на работниците и служителите
15.3. Намира информация за институциите, предлагащи обучение за повишаване професионалната квалификация
15.4. Прави предложения за наемане на нови работници и служители съобразно потребностите на предприятието
Използване на финансово-счетоводната информация за управление на предприятието
16. Познава същността на калкулирането като способ за оценка, който се използва в предприятието
16.1. Описва правилата и примерните схеми за съставяне на калкулация на отчетни обекти в предприятието
16.2. Остойностява отчетни обекти въз основа на изготвени калкулации
17. Познава принципите, методите, отчетните измерители и основните нормативни актове, които се използват от счетоводната отчетност
17.1. Дефинира принципите на счетоводната отчетност
17.2. Описва счетоводната политика в предприятието
17.3. Характеризира отчетните измерители: натурални, трудови и стойностни
17.4. Прилага изискванията в нормативните актове, свързани с отчетността в предприятията
18. Познава структурата, функциите, дейността и имуществото на предприятието
18.1. Прилага нормативните актове, свързани с дейността на предприятията: създаване, преобразуване и закриване
18.2. Характеризира отчетните обекти в предприятието
18.3. Използва счетоводните стандарти и регламентите на Европейския съюз при оценка на отчетните обекти
18.4. Обяснява търговските сделки в страната и с чужбина, произтичащите права и задължения между страните и тяхното счетоводно отчитане
18.5. Описва основните стопански операции, свързани с материалните активи (дълготрайни и краткотрайни), както и паричните средства в левове и валута
18.6. Описва стопанските операции, свързани с разчетните взаимоотношения
18.7. Прилага нормативните актове за отчитане на паричните приходи в левове и валута – форми на разплащане, регистриране на касова бележка и др.
18.8. Описва стопанските операции за приходи и разходи
18.9. Прави анализ на отчетните показатели, регистрирани в счетоводството
18.10. Предлага начини за подобряване на финансовите показатели въз основа на анализа на отчетите, изготвени в счетоводството