КОЛЕЖ “СОФИЯ” ПРИЕМА ОБУЧАВАЩИ СЕ В СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

 • ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО и МЕНИДЖМЪНТ – Фирмен мениджър
 • ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВО – Хотелиер
 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСКУРЗОВОДСКАТА ДЕЙНОСТ – Екскурзовод
 • КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ – Проектант
 • РЕПОРТЕР И ВОДЕЩ НА ТЕЛЕВИЗИОННО ПРЕДАВАНЕ
 • ФОТОГРАФ – Фоторепортер
 • ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ – Авиационен техник
 • ЕКСПОЛАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОННО-ПРИБОРНА АВИАЦИОННА ТЕХНИКА – Авиационен техник
 • КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ

НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В КОЛЕЖ “СОФИЯ”

Изискванията към кандидатите за обучение, се отнасят за минимална възраст, здравословно състояние, входящо образователно равнище, входящо квалификационно равнище.

Минималната възраст на кандидата, в годината на кандидатстването за обучение, е 16 год. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна. Входящото образователно равнище на кандидата е завършено средно образование.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите подават:

 • Заявление за кандидатстване;
 • Копие от дипломата за завършено средно образование (може да се представи по-късно);
 • Медицинско свидетелство от личен лекар;
 • Три снимки (паспортен формат-матирани);
 • Документ за платена такса (таксата може да се плати на място при записването).

ВАЖНО! Приемат се и кандидат-колежани с Удостоверение за завършен гимназиален клас, които не са положили успешно изпити от матурата. През двугодишния период на обучение в колежа, трябва да положат успешно изпитите и да получат Диплома за завършено средно образование.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

 

 

Специалност Редовно обучение Задочно, дистанционно обучение и други Продължителност на обучение
1 Предприемачество и мениджмънт – Фирмен мениджър 620,00 лв. 525,00 лв. 4 семестъра
2 Организация и управление на хотелиерството – Хотелиер 620,00 лв. 525,00 лв. 4 семестъра
3 Организация на екскурзоводската дейност – Екскурзовод 620,00 лв. 525,00 лв. 4 семестъра
4 Компютърни мрежи – Проектант 620,00 лв. 525,00 лв. 4 семестъра

5

6

Експолатация и ремонт на безпилотни летателни апарати

Експлоатация и ремонт на електронноприборна авиационна техника

Уточняват се

 

Уточняват се 

 

4 семестъра
7 Репортер и водещ на телевизионно предаване 620,00 лв. 525,00 лв. 4 семестъра
8 Фотограф – Фоторепортер 620,00 лв. 525,00 лв. 4 семестъра

Таксата не се променя за срока на обучение.

Семестриалните такси може да се заплащат разсрочено, на части.

Семейства, роднини по първа линия и лица с ограничена трудоспособност ползват 10% намаление от семестриалната такса при записване. 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документите се подават в администрацията на Колеж “София”. Адресът е:

гр. София,  ул. Георг Вашингтон № 12 (зад Централни хали)

Тел. 0888 903 308

Приемно време: 09:00 – 17:00 часа

ПРЕМЕСТВАНЕ ОТ ДРУГИ КОЛЕЖИ

Желаещите да продължат образованието си в Колеж “София”, които са започнали обучението си в други колежи и не са удовлетворени, следва да представят колежанска книжка или друг документ, от който да са видни успешно положените изпити и получената оценка. Признават се положените изпити и срока за обучение не се удължава. При преместване преди семестриална изпитна сесия, изпитите се полагат в Колеж “София” без доплащане на допълнителна такса.