Репортер и Водещ на телевизионно предаване

Репортерът отразява различни събития както в страната, така и в чужбина.

Водещият води телевизионно или радиопредаване, като подготвя предаването за ефир; събира информация, теми и коментари; прави предложения за гости на предаването; проучва предварителни записи от събития, репортажи, интервюта и анкети. 
Репортерите и водещите трябва да бъдат отлично информирани относно събитията в политическия, социално-икономическия и културния живот.
Водещият структурира предаването, като комбинира темите и ръководи музикалното му оформление. Включва подходящи рубрики според спецификата на предаването. Водещият може да води новинарски, публицистични, разследващи, развлекателни, детски и други телевизионни и радиопредавания. Репортерът, както и водещият, трябва да умее да комуникира с хора от различни сфери на обществено-политическия, културния и спортния живот, като ги изслушва внимателно, задава подходящи въпроси, води и насочва разговора. Проявява обективност, когато прави коментар. 
Репортерът и водещият работят с репортерски касетофон, диктофон, магнетофон, микрофон, еквалайзер, звуков пулт, телевизионна и кинокамера, компютър и др.

Водещият трябва да умее да употребява специфични техники, за да предразположи събеседниците си – слушане и говорене, активно общуване, визуален контакт, насърчаване на събеседника. Да използва специфични изразни средства при говорене, за да подсили ефекта от казаното – акцентиране чрез интонационен акцент, аритмичен акцент, насичане на срички, изразителна тишина.
За успешното упражняване на професията репортерът и водещият трябва да бъдат мобилизирани, интелигентни и обективни, да имат усет за време и многопластово внимание. Репортерът и водещият трябва да имат добър тембър, дикция и артикулация и да са без говорни дефекти. Личното обаяние и демонстрацията на уважение към зрителите и слушателите имат голямо значение за представянето им. Те трябва да спазват журналистическата етика. 

Цели на обучението

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: • познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд; 
• умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения; 
• познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат; 
• познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения; 
• умее да работи в екип и да го ръководи, като участва активно при разпределение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнението им и търси помощ от тях; носи отговорност; 
• осъществява ефективни работни взаимоотношения с колегите си;
• съзнава необходимостта и се старае да повишава квалификацията си с цел осигуряване на бъдещи ангажименти; 
• демонстрира творчески идеи, подходи и умения;
• умее да намира информация в интернет с помощта на компютър, работи със специализирани програмни продукти и продукти за създаване на документи; 
• осъществява комуникация и ползва специализирана информация на чужд език;
• спазва професионалната етика и има етично поведение.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

• познава различните видове електронни медии, тяхната структура и производство;
• познава процеса на производство на телевизионни и радиопредавания;
• познава различните видове техника, използвана във всички етапи от създаването на телевизионното и радиопредаването;
• познава форматите и носителите на визуалната и звуковата информация;
• познава характеристиките и разпознава основни епохи и стилове в изкуството;
• спазва етапите и принципите в осъществяването на радио- или телевизионно предаване;
• познава историята на телевизията и радиото;
• познава популярни телевизионни и радиотворби от българските и световните медии и умее да ги анализира с характерната за това терминология и изразни средства.
• отразява събития от обществено-политическия живот;
• участва в реализацията на радио- и телевизионно предаване;
• познава и използва в работата си специфична професионална терминология;
• създава условия и организира безопасна работа с репортерската техника;
• работи с компютърна и офис техника;
• използва текстообработващи програми.

Компетенции

Обучаваният трябва да:

1. Спазва правилата за безопасна работа
1.1. Прилага правилата за безопасност в телевизията и радиото и реагира адекватно при необходимост
1.2. Взема адекватно решение в ситуация на инцидент по време на снимки
1.3. Съблюдава безопасното използване на стационарната и подвижната телевизионна и радиотехника
1.4. Познава видовете кинематографична техника и оборудване и спазва правилата при работа с тях
1.5. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.6. Спазва изискванията за опазване на околната среда
1.7. Оказва долекарска помощ

2. Умее да работи в екип
2.1. Осъществява творческа комуникация с радио- и телевизионните екипи, с които реализира предаването
2.2. Познава принципите на професионалната етика и ги прилага в поведението си
2.3. Координира работата на творческите екипи, с които работи
2.4. Познава силните и слабите страни на всеки член от екипите и се съобразява с тях

3. Спазва изискванията на трудовото законодателство и отстоява правата си като участник в трудовия процес
3.1. Описва видовете медии (частни, държавни и общински), техния статут и организация
3.2. Характеризира документите, свързани с трудовото законодателство –трудов договор и допълнително споразумение 
3.3. Познава изискванията на Кодекса на труда, свързани с работното време, почивките, отпуските, формите на заплащане и други права и задължения на лицата, практикуващи творчески професии 
3.4. Може да съставя документи, свързани с постъпване и напускане на работа, ползване на отпуски, писма, становища, предложения и др. 
3.5. Познава изискванията за заемане на различни длъжности в телевизията или радиото 
3.6. Осъществява организационна и творческа комуникация в работния екип 

4. Използва информационна и комуникационна техника и технологии 
4.1. Използва в работата си съвременна информационна техника и технологии 
4.2. Работи със специфични за професията му компютърни програми
4.3. Работи с текстообработващи програми
4.4. Комуникира по време на предаване с останалите членове на екипа с помощта на съвременна комуникационна техника и технологии 

5. Подготвя радио-или телевизионно предаване за излъчване в ефир
5.1. Подбира теми за предаването и гости
5.2. Съобразява формата на предаването с подбора на теми, гости, информация – новинарско, разследващо, развлекателно, образователно и др. 
5.3. Извършва предварителни записи на събития, прави репортажи и интервюта 
5.4. Описва критериите за подбор на информационните източници – доказана използваемост, етичност, продуктивност, надеждност, авторитетност, експресивност 
5.5. Познава критериите за новинарска стойност на събитията – синхрон с работата на медията, праг, яснота, конкретност, значимост, хармонизиран първообраз, формат, неочакваност, продължителен интерес, и ги използва в подготовката си за предаването 

6. Изпълнява задълженията си на водещ на радио- или телевизионно предаване в ефир 
6.1. Умее да отразява събития от обществено-политическия живот
6.2. Води разговори по различни теми
6.3. Участва в дискусии и задава въпроси
6.4. Умее да изслушва събеседниците си и да насочва разговора по конкретна тема 
6.5. Умее да извършва коментар
6.6. Безпристрастно анализира събития, факти и изказвания
6.7. Избягва личното отношение
6.8. Демонстрира познания в областта на обществено-политическия живот 
6.9. Прилага професионално-етични стандарти
6.10. Умее правилно да разпределя ефирното време
6.11. Структурира правилно тематично и музикално съдържание
6.12. Познава форматния часовник
6.13. Съобразява се с последователността и времетраенето на всеки елемент в предаването – песен, сигнал, включване на водещия, новини, реклами и др. 
6.14. Води предавания с различни формати – новинарски, развлекателни, публицистични и др. 

7. Изпълнява задълженията на репортер
7.1. Присъства навреме на събитието
7.2. Умее да излага същността на събитието безпристрастно пред слушателите 
7.3. Познава и използва разликата между информация и мнение, новина и коментар при изпълнение на задълженията си 
7.4. Съумява да предаде атмосферата на събитието
7.5. Провежда интервю или анкета и познава видовете интервюта и анкети 
7.6. Умее да задава кратки, точни и ясни въпроси на интервюираните и анкетираните 
7.7. Умее да работи с репортерска техника
7.8. Умее да работи и ръководи репортерски екип
7.9. Участва с монтажистите и тонрежисьорите във визуалния и звуковия монтаж на репортажите 

8. Реализира радиопредаване
8.1. Описва типовете радиостанции и форматите радиопредавания
8.2. Характеризира аудиторията на различните видове предавания
8.3. Подбира съдържанието и стила на информацията, така че да заинтригува слушателя 
8.4. Съобразява воденето на предаването с аудиторията
8.5. Стреми се да е винаги актуален, информиран, интересен и полезен на радиослушателите 
8.6. Умее да води разговор с гости на радиопредаването и радиослушатели 
8.7. Избягва употребата на чуждици и жаргонни изрази
8.8. Задава точни и ясни въпроси
8.9. Умее да изслушва гостите и директно включените в ефир радиослушатели 
8.10. Умее да реагира бързо и адекватно на подадените теми и острите изказвания на директно включените в ефир радиослушатели 
8.11. По време на предаването извършва кросреференции – съобщава следващата тема, музика или следващото предаване 
8.12. Старае се да проявява обективност

9. Работи с радиотехника
9.1. Работи със смесителен пулт – индикатори, фейдери, потенциометри, еквалайзери и др. 
9.2. Познава особеностите на звука и се съобразява в радиопредаването си с тях 
9.3. Следи за теч на слушалките (паразитни шумове)
9.4. Контролира силата на музикалния фон
9.5. Умее правилно да използва интродукциите за кратки съобщения Специфични за специалност 2131402 „На телевизионно предаване“ 

10. Извършва подготовка за телевизионно предаване
10.1. Събира нужната информация за предаването, като използва различни източници на информация 
10.2. Подбира съдържанието и стила на информацията според формата на предаването 
10.3. Разпознава и подбира нужните факти с новинарска стойност
10.4. Пише ясни, балансирани и съдържателни новинарски и други текстове 
10.5. Подготвя уводна част, която съдържа основното послание
10.6. Подготвя изложението на темите в предаването с логическа последователност 
10.7. Подготвя се визуално и технически за предстоящото предаване
10.8. Уточнява с телевизионните екипи параметрите и синхрона на бъдещото предаване 

11. Реализира телевизионно предаване
11.1. Представя информацията по време на телевизионното предаване ясно, точно и изразително 
11.2. Има правилно сценично поведение пред телевизионната камера
11.3. Съобразява се с форматния часовник на предаването
11.4. Умее да изслушва събеседниците си и да задава въпроси
11.5. Активно общува с гостите – чрез визуален контакт, насърчаване на събеседника с говор и жестове 
11.6. Общува коректно и информирано с включените директно в предаването телевизионни зрители 
11.7. Реагира бързо и адекватно в критични ситуации
11.8. Стреми се да бъде информиран, актуален и интересен
11.9. Умее да работи с дисплей, на който се изписва информацията за четене (аутокю) 
11.10. Умее да комуникира с телевизионния си партньор (ко-водещ)
11.11. Умее да работи правилно със стационарни и радиомикрофони
11.12. По време на предаване комуникира чрез телекомуникационна уредба с режисьора на предаването.